Generalforsamling

Event details

  • tirsdag | 20. februar 2024
  • 19:00
  • Ladepladsen 8 9460 Brovst

 Attrup Bådelaug indkalder hermed til ordinær generalforsamling, jf. vedtægternes § 10, tirsdag den 20. februar 2024 kl. 19.00 i restauranten på 

Attrup Havn. 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse. 

4. Satser for kontingent. 

5. Indkomne forslag 

. 

6. Valg af bestyrelse 2024. 

På valg er: 

a) Næstformand, Bo Laulund – modtager genvalg. 

b) Bestyrelsesmedlem, Jørn Damgaard – modtager ikke genvalg. 

c) Suppleant og administrator, Tanja Kjær Larsen – modtager genvalg. 

 

7. Valg af revisor 

 

8. Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal jf. vedtægternes § 10 være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen